Financiën op het Tabor College

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Hoe dit precies gebeurt, staat in onderstaande tekst.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022-2023 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 70,-- per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de cultuurkaart, buitenles activiteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders in de medezeggenschapsorganen. Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage, waar dat mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen website een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. 

Raadpleeg hier de Regeling vrijwillige ouderbijdrage.

Boekenfonds / Leermiddelen

Vanaf schooljaar 2022-2023 levert de firma Iddink voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het einde van de zomervakantie worden deze leermiddelen, die door de school zijn besteld, afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders/verzorgers en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders/verzorgers zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Iddink (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden

Apps t.b.v. iPad-gebruik

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt, zijn naast de vrijwillige ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. De zogeheten categorie 2 kosten zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Het betreft hier de kosten van persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, denk aan sportkleding, praktijk kleding, rekenmachine enzovoort. Indien ouders /verzorgers deze materialen zelf rechtstreeks bij een bedrijf bestellen, dan staan ze uiteraard niet op de factuur die u van het Tabor College ontvangt. 

Daarnaast kunnen op de factuur die u van de school krijgt, categorie 4 kosten vermeld staan. Het gaat hierbij om kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school. Denk aan excursies, introductiekamp, tweetalig onderwijs e.d. We realiseren ons dat de bijdrage voor deze kosten niet verplicht is. Daarom waarderen wij het des te meer als u ons toch steunt zodat wij deze activiteiten voor de leerlingen kunnen blijven organiseren. 

Betaling

Rond de zomervakantie is het overzicht bekend van alle schoolkosten (ouderbijdrage en andere kosten) die op uw kind het komende schooljaar van toepassing zijn.

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling

Betalingsregeling
Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in twee gelijke termijnen. De betalingstermijnen worden kenbaar gemaakt bij de facturering

Kindgebonden budget
Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar en kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Tegemoetkoming in de studiekosten
De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het aantal kinderen dat ten laste komt van de ouders. De tegemoetkoming is bestemd voor het dekken van de kosten van boeken en leermiddelen, reiskosten en lesgeld. Deze regeling Tegemoetkoming Studiekosten is bestemd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Echter, ook leerlingen van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen, vallen onder deze regeling en dus niet onder de Wet Studiefinanciering. Voor deze laatste groep geldt de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 18+. In sommige gevallen geven provincie of gemeente een aanvulling op de tegemoetkoming van het ministerie. Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl

Stichting Leergeld West-Friesland
Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met Stichting Leergeld West-Friesland. Deze stichting helpt kinderen in de schoolleeftijd (4-18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin aantoonbaar minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is er een aanscherping op de wet vrijwillige ouderbijdrage. De kern van deze verandering is dat alle kinderen mee moeten kunnen doen met de door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans- en muziekles op school en zaken als bijles en examentraining worden niet meer door Stichting Leergeld vergoed.

Stichting Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te noemen zijn: sport- en praktijk kleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda en dergelijke, of een schoolfiets.

Kwijtschelding
Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van de schoolfactuur, kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld. Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, de uitspraak van Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met Stichting Leergeld: Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB Hoorn. De stichting is telefonisch bereikbaar van maandag t/m woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer 0229-706800. U kunt ook een mail sturen aan: info@leergeldwestfriesland.nl. Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de stichting.

Ondersteuning door de gemeente Hoorn
De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod onder de titel ‘Hulp bij een laag inkomen’. Hierin kunt u lezen welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

Tabor College bestaat uit drie locaties: