Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Hoe dit precies gebeurt staat in onderstaande tekst.
Voor ouders/verzorgers die mogelijk in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten, zijn afspraken gemaakt met Stichting Leergeld in Hoorn. 

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2021-2022 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 65,– per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, buitenlesactiviteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoordelijkheid af aan de ouders in de Locatieraad. Betaling van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage, waar dat mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen website een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen.

Raadpleeg hier de Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2021/2022

Boekenfonds / Leermiddelen

Van Dijk Educatie levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het eind van de zomervakantie worden deze leermiddelen, die door de ouders zijn besteld, afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Van Dijk (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden.

Apps t.b.v. iPad-gebruik

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt zijn naast de vrijwillige algemene  ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. Het betreft hier kosten voor activiteiten en excursies van bepaalde vakken, maar ook de kosten die het volgen van een speciaal programma met zicht meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vakcollege Techniek & Ondernemen, Vakcollege Gezondheidszorg & Welzijn en Vakcollege Sport & Gezondheid op d’Ampte;
  • sport-, technologie- en kunstlijn op Oscar Romero;
  • het tweetalig onderwijs en gymnasium op Werenfridus.

Daarnaast zijn er facturen voor de werkweken/meerdaagse excursies.

Betaling

Rond de zomervakantie is het overzicht bekend van alle schoolkosten (ouderbijdrage en andere kosten) die op uw kind dit jaar van toepassing zijn.

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling

Betalingsregeling

Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in twee gelijke termijnen. De betalingstermijnen worden kenbaar gemaakt bij de facturering.

Kind gebonden budget

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar en kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Tegemoetkoming in de studiekosten

De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het aantal kinderen dat ten laste komt van de ouders. De tegemoetkoming is bestemd voor het dekken van de kosten van boeken en leermiddelen, reiskosten en lesgeld. Deze regeling Tegemoetkoming Studiekosten is bestemd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Echter, ook leerlingen van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen, vallen onder deze regeling en dus niet onder de Wet Studiefinanciering. Voor deze laatste groep geldt de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 18+. In sommige gevallen geven provincie of gemeente een aanvulling op de tegemoetkoming van het ministerie.

Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl

Stichting Leergeld West-Friesland

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met Stichting Leergeld West-Friesland. Deze Stichting  helpt kinderen in de schoolleeftijd (4-18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin aantoonbaar minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 is het scholen niet meer toegestaan kinderen buiten te sluiten bij door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining worden niet meer door Leergeld vergoed.

Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te noemen zijn: sport-praktijkkleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda e.d., of een schoolfiets.

Als het gezin het financieel niet kan opbrengen om kinderen mee te laten doen met  buitenschoolse zaken als sport (contributie en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor ondersteuning bij Leergeld worden aangevraagd.

Ook wanneer de voorzieningen van school en/of gemeente tekortschieten ( bijvoorbeeld met zwemles of wanneer meerdere laptops per gezin noodzakelijk zijn) kan leergeld bijspringen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leergeldwestfriesland.nl

Reductieregeling algemene vrijwillige ouderbijdrage

Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage geldt een reductieregeling. Deze reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van het totaalbedrag.

Kwijtschelding

Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van de schoolfactuur, inclusief de algemene vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zich wenden tot de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, de uitspraak van de Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met de Stichting Leergeld: Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB Hoorn. De Stichting is telefonisch bereikbaarvan maandag t/m woensdag van 10.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer 0229-706800. U kunt ook een mail sturen aan: info@leergeldwestfriesland.nl. Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de Stichting.

Ondersteuning door de gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod onder de titel ‘Hulp bij een laag inkomen’. Hierin kunt u lezen welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

 

 

 

 

 

 

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: